Revival of Mongolia: The invasion of Sho

Name
Revival of Mongolia: The invasion of Sho
level_requirement
type
Scenario
npc_giver
description
Chen wen ting in Malacca → Takahisa Tokugawa→Kouetu Hattori→William Adams→Mrs. Lee, Zhang Yuanqi, Iza Katsura, Kabulari, Zhu jing, Li hu, Feng er, Li jun, Jin guang zhu, Li wei jie, Hideto Satou, Kouetu Hattori, William Adams.
rewards
Choice A:+3000000 voyage+3000000 eloquence+3000000 silver coins+9990000 reputation+100 ;Choice B:sea battle+5000000 voyage+5000000 eloquence+5000000 silver coins+9990000 reputation+100  reputation+999 Korea +30